Namen in cilji

Namen projekta I-šola

Namen Projekta I-šola je celovit dvig digitalnih
kompetenc učečih se z inovativnimi sodobnimi pristopi.
Razvijali bomo nove in nadgrajevali že obstoječe in
preizkušene didaktične pristope, pedagoške strategije
in dobre učne prakse v sodobnih digitalnih učnih okoljih.
Hkrati bomo razvijali tudi nove pristope
personaliziranega in sodelovalnega učenja, ki bodo
prispevali k učinkovitemu in celovitemu vrednotenju ter
preverjanju digitalnih kompetenc učečih se.  

Program bo zagotovil raznolike dejavnosti vseh vključenih deležnikov v VIZ. To vključuje tudi usposabljanja in izobraževanja ter vzpostavitev podpornega spletnega okolja, ki bo omogočalo učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ in bo vključevalo interaktivne učne načrte, orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc, ostala digitalna gradiva ter primere dobre rabe. 

Pomembna nadgradnja dosedanjih projektov bo tudi vzpostavitev učečih se skupnosti za razvoj digitalnih kompetenc znotraj VIZ, ki bodo izkušnje in znanje prenesle na druge vzgojno-izobraževalne zavode, kar bo prispevalo k širjenju digitalne kompetentnosti v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu. 

Cilji projekta I-šola

Glavni cilji projekta so razvoj in nadgradnja celovitega pristopa razvoja digitalnih kompetenc učečih se na VIZ, preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij celovitega razvoja digitalnih kompetenc učečih se v inovativnih oddelkih oz. skupinah, izdelati in objaviti celovite pristope vseh vključenih VIZ na področju razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc učečih se, vključno z Digitalno strategijo šole ter s katalogom kompetenc, ki zajema nabor kompetenc, kriterije uspešnosti ter predloge standardov znanj ter izdelati in objaviti učne scenarije na prosto dostopnem spletišču (SIO.si).