AKCIJSKI NAČRT DIGITALNEGA IZOBRAŽEVANJA (2021-2027) ANDI

Namen akcijskega načrta je trajna in celovita nacionalna koordinacija na področju digitalnega
izobraževanja, tako na vsebinskem, organizacijskem in finančnem področju, za kar je zadolžen
Center za digitalno izobraževanje (v nadaljevanju: Center). Center usmerja Služba za digitalno
izobraževanje na MIZŠ, ki tesno sodeluje pri usmerjanju delovanj središč različnih deležnikov
(javne in zasebne ter neprofitne institucije). Center navzven deluje kot nacionalno stičišče z
vsebinskim prispevkom različnih deležnikov, uporabniki pa imajo tako na enem mestu dostop
oz. informacije o storitvah, ki jih potrebujejo.

Glavni cilji so:

1) vzpostavitev in delovanje Centra za digitalno izobraževanje ter udejanjenje ANDI
(vsebinsko, organizacijsko, finančno vozlišče) na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport ter njegova vpetost v nacionalnem in mednarodnem prostoru;
2) vzpostavitev oz. nadgradnja in delovanje središč na javnih zavodih po 28. členu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju
ZOFVI), ARNES, univerzah, raziskovalnih zavodih in drugih deležnikih (NVO,
podjetja, društva), ki načrtujejo in izvajajo aktivnosti za izobraževalne ustanove
usklajeno s centrom;
3) nadgradnja timov za področje digitalizacije na posamezni izobraževalni ustanovi, ki
celovito načrtuje, spremlja in evalvira dejavnosti digitalnega izobraževanja (vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/SDIG/JR-NOO-usposabljanja-303-35/2022/Akcijski-nacrt-digitalnega-izobrazevanja-2021-2027.pdf).